Tasting director Wine & Spirits magazine New York City, NY Full-Time Nov, 29